Zapytanie ofertowe nr 1/2022

Pragniemy poinformować, że zakończyliśmy już przetarg.
W przetargu zdecydowaliśmy się na ofertę Politechniki Wrocławskiej.

 

 

Warszawa, 15/09/2022

Zapytanie ofertowe nr 1/2022

Dotyczące pozyskania wykonawcy prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu Hashiona sp. z o.o., ubiegającego się do dofinansowanie w programie NUTRITECH na wykonanie heterogenicznego, neurosymbolicznego modelu kompleksowego wsparcia pacjenta w zakresie predykcji zaleceń

1. Informacje o Zamawiającym

Zamawiającym jest nazwa firmy Hashiona sp. z o. o. ; adres pl.Solny 14 lok.3, 50-062 Wroclaw, NIP: 7123406625 Osoba do kontaktu: Imię i nazwisko, adres e-mail: Magdalena Irmińska, magdalena.irminska@hashiona.com

2. Informacje o projekcie

Zamawiający realizuje/planuje realizować projekt w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu programu (I konkurs).

3. Zastosowany tryb udzielenia zamówienia:

Do niniejszego postępowania mają zastosowanie:

1. Umowa o dofinansowanie – Wzór umowy o dofinansowanie – jednopodmiotowej (aktualizacja z dnia 11.07.2022).
2. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo Zamówień Publicznych.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
4. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu składania ofert, zmianę zapytania
ofertowego bez podania przyczyny, unieważnienie postępowania na każdym etapie postępowania bez
podania przyczyny.
9. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie w stosunku do
Zamawiającego.

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia.

Wprowadzenie

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego algorytmu w ramach aplikacji Hashiona. Algorytm będzie wykorzystywał sztuczną inteligencję (AI) i uczenie maszynowe (ML). Produkt ułatwi użytkownikom wejść w remisję choroby Hashimoto i doprowadzić do wycofania objawów zespołu metabolicznego stwierdzonego na podstawie kryteriów rozpoznania IDF (z ang. International Diabetes Federation). Algorytm będzie zbierał od użytkowników informacje, które umieszczą w aplikacji. Następnie, korzystając z tych danych będzie sugerował niefarmakologiczne sposoby wspomagania wcześniej wymienionych jednostek. Algorytm swoim działaniem będzie obejmować łącznie następujące jednostki chorobowe: 1) chorobę Hashimoto; 2) min. 3 z 5 zaburzeń zespołu metabolicznego wg klasyfikacji IDF tj.: otyłość brzuszną, hipertriglicerydemię, zbyt niski poziom cholesterolu HDL, nadciśnienie tętnicze i nieprawidłową glikemię na czczo. Algorytm, w oparciu o rozwiązania oparte na uczeniu maszynowym (ang. Machine Learning, ML), na podstawie zebranych danych zasugeruje użytkownikowi indywidualne zalecenia związane ze stylem życia. Użytkownik otrzyma w tym zakresie: spersonalizowaną dietę, dostosowany plan aktywności fizycznej, metody radzenia sobie ze stresem, suplementację czy zalecenia dotyczące higieny snu i relaksacji. Indywidualne wytyczne w ww. obszarach aktywności dla każdej użytkowniczki algorytm będzie tworzyć na bazie ML w oparciu o dane zgromadzone ze źródeł: wprowadzone przez użytkowniczki do systemu aplikacji dane o stanie zdrowia obejmujące: preferencje żywieniowe, jednostki chorobowe, okres przyjmowania lewotyroksyny, choroby współistniejące, wzrost, masa ciała, wiek, płeć czy wykluczenia żywieniowe.

Zadanie 1 – Opracowanie bazy wiedzy, systemu wnioskowania i modelu danych jako podstawy do zastosowania algorytmów uczenia maszynowego

Przedmiotem zamówienia w pierwszym zadaniu jest opracowanie bazy wiedzy w postaci zbioru reguł, a także systemu wnioskującego, wykorzystującego logikę rozmytą. Zamawiający przekaże Oferentowi dane w postaci istniejących reguł, tabel, formularzy, a także logiki działania aktualnej aplikacji i przyjęty w projekcie plan przeprowadzania badań na pacjentach (użytkownikach). Na tym etapie Zleceniodawca dostarczy wykonawcy:
a) Na początku etapu:

 • Kontakt do zatrudnionych ekspertów (lekarzy i dietetyków)
 • Dane z aktualnej aplikacji wraz z istniejącą logiką systemu wnioskowania Plan badań pacjentów / użytkowników

b) Na końcu etapu:

 • ZDSv1 – Zbiór danych subiektywnych w wersji 1 – od użytkowników
 • ZDOv1 – Zbiór danych obiektywnych w wersji 1 – wiedza o wynikach badań użytkowników oraz wiedza z urządzeń noszonych
 • ZOZv1 – Zbiór ogólnych zaleceń w wersji 1- zalecenia lekarza dla użytkowników na podstawie ZDS i ZDO

Zadania Oferenta

a)  Od lekarzy zatrudnionych u Zamawiającego będzie pozyskiwał nową wiedzę ekspercką w postaci typowych zaleceń opartych na wybranych informacjach pozyskiwanych od pacjentów i badań.

b)  W oparciu o wiedzę pozyskaną od lekarzy, w tym wiedzę zastaną, zbuduje bazę wiedzy (BW) w postaci dogodnej do dalszego wykorzystania.

c)  Opracuje system wnioskujący Standard w wersji v.1 (SWSv1) bazujący wyłącznie na BW, wykorzystujący logikę rozmytą, dostosowany do wymagań technicznych podanych przez Zamawiającego.

d)  Opracuje model danych, które będą zbierane od pacjentów w trakcie badań klinicznych (np. dane z formularzy oraz dane z urządzeń noszonych.

e)  Opracuje wytyczne odnośnie procesu zbierania danych w zakresie zapewnienia ich odpowiedniej jakości w perspektywie wykorzystania w ramach uczenia maszynowego, w tym parametry ilościowe.

f)  Przekształci dane ZDS oraz ZDO do zbioru treningowo-testowego .

g)  Przygotuje raport z prac badawczych w zakresie wykonania analizy i wyboru ostatecznych metod

Zadanie 2 – Opracowanie systemu wnioskowania wykorzystującego bazę wiedzy i techniki uczenia maszynowego

Przedmiotem zamówienia w drugim zadaniu jest opracowanie heterogenicznego, neurosymbolicznego systemu wnioskowania, wykorzystującego BW oraz metody uczenia maszynowego.

Na tym etapie Zleceniodawca dostarcza:

 • ZDSv1, ZDOv1, ZOZv1, BW

Zadania Oferenta

a)  Przygotowanie modelu neurosymbolicznego, wykorzystującego łącznie wiedzę z modelu uczenia maszynowego oraz z bazy wiedzy.

b)  Opracowanie systemu wnioskującego Standard w wersji 2 (SWSv2), który przeprowadza wnioskowanie na podstawie BW oraz modelu uczenia maszynowego, przygotowanego na podstawie wyłącznie ZDSv1.

c)  Opracowanie systemu wnioskującego Premium w wersji 2 (SWSv2), który przeprowadza wnioskowanie na podstawie BW oraz modelu uczenia maszynowego, przygotowanego na podstawie ZDSv1 oraz danych ZDOv1

Zadanie 3 – Opracowanie spersonalizowanego systemu wnioskowania, dostosowującego się adaptacyjnie do danych pozyskiwanych od pacjentów w postaci ankiet, badań oraz sygnałów z urządzeń do noszenia

Przedmiotem zamówienia w trzecim zadaniu jest opracowanie heterogenicznego, neurosymbolicznego systemu wnioskowania, wykorzystującego BW oraz metody uczenia maszynowego, a także wiedzę historyczną o użytkowniku w formie sekwencji danych opisujących użytkownika oraz sekwencji zaleceń lekarza.

Na tym etapie Zleceniodawca dostarcza:

 • ZDSv2, ZDOv2, ZOZv2, BW – wersja druga zbiorów wymienionych w zadaniu 1, rozszerzona o nowe wyniki badań i o nowe odpowiedzi użytkowników i ekspertów, zawierające wiedzę historyczną o użytkownikach w formie sekwencji zestawów danych.

Zadania Oferenta

a)  Przygotowanie modelu neurosymbolicznego, wykorzystującego łączenie wiedzy z modelu uczenia maszynowego oraz z bazy wiedzy, wraz z komponentem personalizacji w postaci danych historycznych o użytkowniku w formie sekwencji zestawów danych.

b)  Opracowanie systemu wnioskującego Standard w wersji 3 (SWSv3), który przeprowadza wnioskowanie na podstawie BW oraz modelu uczenia maszynowego, przygotowanego na podstawie wyłącznie ZDSv2.

c)  Opracowanie systemu wnioskującego Premium w wersji 3 (SWSv3), który przeprowadza wnioskowanie na podstawie BW oraz modelu uczenia maszynowego, przygotowanego na podstawie ZDSv2 oraz danych ZDOv2

Dopuszczalne jest użycie frameworków, bibliotek lub innych zewnętrznych zasobów o ile będą dostępne na

licencji zezwalającej na nieodpłatne użycie w celach komercyjnych przez Zleceniodawcę. Rozwiązanie nie może wymagać zakupu przez Zleceniodawcę dodatkowych licencji.

Ponadto, do obowiązków Podwykonawcy w ramach projektu będzie:

 1. Uczestnictwo i raportowanie aktualnego stanu projektu na cotygodniowych telekonferencjach
 2. Współpraca z Kierownikiem B+R oraz Kadrą Zarządzającą Wnioskodawcy

Kod CPV:

73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Terminy mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie.

Rozdział 3. Termin i miejsce wykonania zamówienia

 1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z harmonogramem prac, który może być w tym zakresie aktualizowany. Łączny okres zaangażowania w projekcie nie będzie przekraczał okresu trwania projektu i każdorazowo będzie wynikać z zasadności jego dalszej realizacji. W sytuacji zakończenia realizacji projektu przed terminem Zamawiający poinformuje Wykonawcę o konieczności rozwiązania umowy wynikającej z niniejszego zapytania.
 2. Odbiór prac następuje na podstawie miesięcznego raportu. Zakres raportu zostanie szczegółowo opracowany z wybranym Wykonawcą. Zamawiający przekaże raport elektronicznie najpóźniej do 5 dnia każdego zakończonego miesiąca. Za przyjęcie raportu uważa się brak odpowiedzi ze strony Zamawiającego w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Po upływie tego okresu Zleceniobiorca wystawi comiesięczny rachunek za przeprowadzone prace.
 3. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: siedziba Wykonawcy, siedziba Zleceniodawcy lub inne wskazane przez Zleceniodawcę miejsce (po uzgodnieniu z Wykonawcą).

Rozdział 4. Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie elektronicznej
 2. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę świadczącą osobiście przedmiot zamówienia.
 3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w ramach niniejszego postępowania.
 4. Proponowaną cenę należy przedstawić w Formularzu Ofertowym.
 5. Cena oferty musi zostać przedstawiona jako cena netto + podatek VAT.
 6. W przypadku podania wartości przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczanie na PLN dokonanezostanie według kursu sprzedaży NBP z dnia poprzedzającego otwarcie ofert.
 7. Cenę oferty należy podać w jednostkach pieniężnych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 8. Cena oferty będzie wiążąca dla zawieranej umowy.
 9. Podając cenę oferty należy uwzględnić wszystkie elementy związane z prawidłową i terminową realizacjęprzedmiotu zamówienia.
 10. Cena oferty stanowi wartość umowy i nie będzie podlegała zmianie w toku realizacji umowy.

Rozdział 5. Warunki udziału w postępowaniu

Warunki udziału w postępowaniu są wspólne dla wszystkich zadań.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia i spełniają następujące warunki dotyczące:

1. Zasoby kadrowe:

 • co najmniej 4 osoby posiadające stopień naukowy minimum doktora w przedmiotowym obszarze:

Oferent musi wykazać, iż dysponuje zespołem (co najmniej 4 osoby) posiadającym udokumentowane kompetencje w co najmniej czterech ze wskazanych niżej obszarów:

 •  zastosowanie modeli wnioskowania z logiką rozmytą w medycynie
 • gromadzenie i przetwarzanie sygnałów z urządzeń noszonych
 • opracowywanie modeli neurosymbolicznych
 • opracowywanie modeli uczenia maszynowego
 • opracowanie modeli spersonalizowanych

W celu spełnienia powyższego wymogu Oferent powinien przedstawić wraz z ofertą, listę członków zespołu zawierającą następujący zakres informacji:

⎯  imię i nazwisko, tytuł naukowy, specjalizacja, wskaźnik Hirscha (h-indeks) od 2015 wg portalu Google Scholar,

⎯  listę min. 3 najważniejszych publikacji dla każdego z członków zespołu, z ostatnich 10 lat w wyżej

wymienionych obszarach wraz z liczbą cytowań z portalu Google Scholar.

Uwzględnione będą tylko publikację na tematy związane z wymienionymi obszarami tj.:

 • modele wnioskowania z logiką rozmytą w medycynie
 • gromadzenie i przetwarzanie sygnałów z urządzeń noszonych
 • modele neurosymboliczne
 • modele uczenia maszynowego
 • modele spersonalizowane

2. Doświadczenie w realizacji prac o charakterze B+R oraz doświadczenie wdrożeniowo – doradcze w obszarze wdrażania systemów opartych o uczenie maszynowe:

W celu potwierdzenia posiadania wymaganego w tym punkcie doświadczenia Oferent powinien przedstawić wraz z ofertą listę zawierającą informacje w następującym zakresie:

⎯  nazwy projektów wraz z nazwami podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację, zrealizowane w ostatnich latach poprzedzających złożeniem oferty

⎯  okresy realizacji tychże projektów,

⎯  krótki opis zakresu prac jakie były powierzone Wykonawcy,

W przypadku braku możliwości przesłania informacji na temat projektu (np. umowa o poufności), prosimy o ogólne informacje związane z zakresem powierzonym prac.

Rozdział 6. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana poprzez analizę informacji i oświadczeń zawartych przez Oferenta w składanej ofercie wraz z załącznikami, na zasadzie ,,spełnia/nie spełnia”. Zamawiający ma prawo wymagać od Oferenta przedstawienia dodatkowych dokumentów lub innych metod potwierdzających spełnienie wymagań i odrzucić ofertę w przypadku gdy Oferent nie będzie w stanie obiektywnie ich udowodnić.

Rozdział 7. Wykluczenie Wykonawcy

1. W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Za wykonawcę powiązanego uznaje się podmiot:

1) powiązany lub będący jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z Beneficjent w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

2)  będący podmiotem pozostającym z Beneficjent lub członkami ich organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi,

3)  będący podmiotem powiązanym lub podmiotem partnerskim w stosunku do Beneficjenta w rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014,

4)  będący podmiotem powiązanym osobowo z Beneficjentem w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

W przypadku gdy Zleceniobiorca będzie powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, Zleceniobiorca zostanie wykluczony z postępowania.

Rozdział 8. Kryteria oceny ofert

1. Zamawiający dokona oceny ofert o następujące kryteria:

Zrzut ekranu 2022 09 15 o 15.15.23

Największą liczbę punktów w kryterium nr 1 otrzyma oferta z najniższą ceną brutto. Ocena pozostałych ofert będzie dokonywana według następującego wzoru:

C1 = (Cn/Cb *100) * 100%

C1 – otrzymane punkty w ramach kryterium.

Cn – cena brutto brutto oferty najtańszej.

Cb – cena brutto brutto oferty badanej.

Maksymalna ilość punktów możliwa do zdobycia w tym kryterium – 100 punktów.

Kalkulacja punktów nastąpi z dokładnością dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem zaokrągleń matematycznych.

Oferta z największą liczbę punktów zostanie wybrana.

Rozdział 9. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Ofertę można złożyć:

 1. drogą elektroniczną na adres: kontakt@hashiona.com
 2. listownie na adres Zamawiającego: …………….
 3. osobiście w siedzibie Zamawiającego: ………………

Termin składania ofert do dnia: 20.09.2022 r. do końca dnia. Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.09.2022r. Zamawiający nie zakłada publicznego otwarcia ofert.

 1. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu e-mail na adres elektroniczny Zamawiającego określony w powyższym ust. 1a lub termin wpływu oferty do Zamawiającego określony w powyższym ust. 1b oraz 1c.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Wykonawca jest związany z ofertą przez okres 7 dni, bieg rozpoczyna się od daty upływu terminu składania ofert.
 4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się następnego dnia po terminie upływu naboru ofert.
 5. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, o maksymalnie kolejne 30 dni.
 6. Przed upływem terminu składania ofert, Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Zmiana lub wycofanie oferty winna zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem „Zmiana oferty” lub „Wycofanie oferty” w tytule dokumentacji.
 7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Zleceniobiorcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
 8. Wszelkie zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia Zleceniobiorcy stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla Zleceniobiorcy.

Rozdział 10. Złożenie oferty

 1. Oferta powinna zawierać wypełniony zgodnie z zapytaniem ofertowym Formularz Ofertowy zgodnie z Załącznikiem nr 1 wraz z pozostałymi załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Listy z obligatoryjnymi danymi, wskazane w Rozdziale 5, pkt. 1. i 2.

Rozdział 11. Wyniki postępowania

 1. Informacje o wynikach postępowania Zamawiający zamieści w na swojej stronie internetowej oraz przekaże każdemu Zleceniobiorcy, który złożył ofertę oraz podmiotom, do których skierowano zapytanie ofertowe.
 2. Z wybranym Wykonawcą Zamawiający zawrze umowę na warunkach przedstawionych przez Zamawiającego, zgodnych z treścią zapytania ofertowego oraz złożonej oferty.
 3. Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem o dacie i miejscu podpisania umowy, dopuszczane jest również zawarcie umowy zdalnie lub elektronicznie.
 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Rozdział 12. Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności opisanych poniżej:

a. zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatność na rzecz Zleceniobiorcy – np. na skutek zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmian Wytycznych dotyczących realizacji projektu;

b. zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia – po wyrażeniu zgody przez Instytucje Pośredniczącą NCBiR.

c. wystąpienie siły wyższej – jako „siły wyższe” uznaje się klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron („siła wyższa” to zdarzenie (a) zewnętrzne; (b) niemożliwe lub prawie niemożliwe do przewidzenia; (c) którego skutkom nie można zapobiec

d. konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji – w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia.

e. w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego – np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia, ważną zmianę zakresu projektu

2. Zmiany postanowień zawartej umowy dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności, podpisanego przez obie strony.

Rozdział 13. Istotne warunki umowy

Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert zawrze umowę warunkową z wykonawcą na realizację przedmiotu zamówienia, który uzyskał najwyższą ilość punktów. Warunkiem wejścia w życie umowy warunkowej z wybranym podwykonawcą będzie:

● dla uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego, instytutu PAN lub innej jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620) i otrzymała co najmniej ocenę B – podpisanie przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie Projektu.

Rozdział 134. Ochrona danych osobowych (RODO)

Obowiązek informacyjny po stronie zamawiającego dotyczący danych osobowych wykonawców, danych osób trzecich (pozyskanych przez wykonawców i przekazanych zamawiającemu.)

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1.1. Administratorem danych osobowych jest: Hashiona sp. z o. o.

1.2  Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem prowadzonym w trybie zasady konkurencyjności.

1.3  Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o: Umowę o dofinansowanie, Wytyczne w zakresie Kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

1.4  Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Umową o dofinansowanie, przez okres 10 lat

1.5  Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

1.6  W odniesieniu do pozyskanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

1.7  Osoba fizyczna posiada:

a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą;

b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych (prawo do graniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej; lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej. lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lun państwa członkowskiego),

c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO

1.8 osobie fizycznej nie przysługuje:

a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Rozdział 13. Załączniki do zapytania ofertowego

Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są:

1. Załącznik nr 1 – Formularz Oferty wraz z załącznikami

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

 

Załącznik Nr 1

 

 

FORMULARZ OFERTOWY
do zapytania ofertowego nr 1/2022

Nazwa Zleceniobiorcy:
____________________________
Adres siedziby / do korespondencji
____________________________
Nr tel. ____________________________, adres e-mail_________________________

Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wybór wykonawcy prac B+R zgodnie z zakresem wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia, w ramach projektu Hashiona sp. z o.o., ubiegającego się do dofinansowanie w programie NUTRITECH, oferuję realizację wykonania przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym na warunkach i zasadach w nim określonych po cenie: ____________________________ netto

 1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w niej zawarte.
 2. Oświadczam, że uważam się za związany/a niniejszą ofertą przez czas wskazany w zapytaniu ofertowym.
 3. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty usługi będącej przedmiotemzamówienia oraz uwzględnione wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją zamówienia.
 4. W przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuje się do zawarcia pisemnej umowy wmiejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 5. Oświadczam, że zaoferowana usługa przedmiotu zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

………………………………….

Miejsce i data

podpis Zleceniobiorcy

 

Załącznik Nr 2

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH do zapytania ofertowego nr 1/2022

Nazwa Zleceniobiorcy …………………………………………………………………………………….., …………………………………………………………………………………………………………………..,
Adres siedziby/ do korespondencji ………………………………………………………………………………………………., ……………………………………………………………………………………………………………………,
Nr tel. – ………………………………………………….., adres e-mail – ……………………………………………………….,

Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wybór wybór wybór wykonawcy prac B+R w ramach projektu Hashiona sp. z o.o. ubiegającego się o dofinansowanie w programie NUTRITECH (I konkurs), oświadczam, że nie jestem powiązany/a z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą. W szczególności za wykonawcę powiązanego uznaje się podmiot:

1) powiązany lub będący jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z Beneficjent w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
2) będący podmiotem pozostającym z Beneficjent lub członkami ich organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi;

3) będący podmiotem powiązanym lub podmiotem partnerskim w stosunku do Beneficjenta w rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014;
4) będący podmiotem powiązanym osobowo z Beneficjentem w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

 

………………………………….

Miejsce i data

podpis Zleceniobiorcy

 

 

Załącznik Nr 3

 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym, dotyczące w szczególności:

⎯  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

⎯  posiadania wymaganej wiedzy i doświadczenia,

⎯  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami ludzkimi tj. osobami zdolnymi do wykonania zakresu zamówienia, zgodnie z jego opisem.

……………………………………………………………………………..

data, podpis pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy

grafka newsletter ebook pl przezroczyste tlo 01 01 hashimoto

Pobierz naszego ebooka!

Podaj nam swój adres e-mail, aby otrzymać bezpłatny ebook i zapisać się do naszego newslettera