PODSTAWOWE INFORMACJE DLA UCZESTNIKA BADANIA

Niniejszy dokument zawiera podstawowe informacje na temat badania nad wpływem nad
wpływem spersonalizowanego wzorca żywieniowego opartego na autorskim modelu
żywienia Hashiony na postępy w niefarmakologicznym leczeniu choroby Hashimoto,
występowalność jej objawów i poprawę jakości życia, dalej „Badanie”.

I. Dane podmiotu prowadzącego Badanie
Podmiotem prowadzącym Badanie jest spółka Hashiona Research sp. z o.o. z siedzibą we
Wrocławiu, ul. Plac Solny 14/3, 50-062 Wrocław, REGON: 522249988, wpisana do rejestru
przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000976386, zwana dalej
„Hashiona”.

II. Cel ogólny Badania
Celem Badania jest odpowiedź na pytanie, czy przestrzeganie odpowiednio zbilansowanej i
spersonalizowanej diety w chorobie Hashimoto spowoduje poprawę samopoczucia pacjentów,
redukcję objawów związanych z niedoczynnością tarczycy i chorobą Hashimoto oraz poprawę
jakości życia.

III. Przebieg Badania
Faza I – rekrutacja Uczestników.
Faza II – interwencja dietetyczna.
Interwencja opierać się będzie o przestrzeganie przez 12 tygodni spersonalizowanego jadłospisu
(dieta bez glutenu, bez laktozy, bez cukru, soi, tłuszczów przetworzonych) stworzonego dla
każdego uczestnika badania przez algorytm aplikacji Hashiona oraz o monitorowanie
niezbędnych parametrów w aplikacji. W celu sprawdzenia wpływu interwencji na zdrowie i
samopoczucie uczestniczek badania przeprowadzony będzie trzykrotny pomiar wybranych
parametrów krwi oraz antropometrycznych (wzrost, masa ciała, obwody), po których nastąpi
konsultacja lekarska i dietetyczna. Wybrane parametry będą również sprawdzane co 6 tygodni za
pomocą specjalistycznych kwestionariuszy, m. in. sprawdzającego jakość życia pacjentów z
chorobami tarczycy (ThyProPl), ogólnej jakości życia (WHO QOL-BREF), poziom aktywności
fizycznej (GPAQ) i motywację (HBMS)

Faza III – podsumowanie Badania i analiza statystyczna.
W przypadku chęci zapoznania się z wynikami badania, prosimy zgłosić do swojego opiekuna
badania taką informację.

IV. Obowiązki Uczestnika Badania
Uczestnik Badania zobowiązany jest do:
− zainstalowania aplikacji Hashiona („Aplikacja”) i rejestracji za pomocą swojego adresu
mailowego wprowadzenia swoich preferencji żywieniowych oraz wprowadzenia kodu
promocyjnego gwarantującego bezpłatny dostęp do Aplikacji,
− wygenerowania w Aplikacji diety na podstawie swoich preferencji,
− wprowadzania wszystkich zmian w diecie za pośrednictwem zakładki „Dieta” w Aplikacji,
− wypełnienia kwestionariuszy ThyProPl, WHO QOL-BREF, GPAQ oraz HBMS zaraz po
rejestracji w Aplikacji oraz po upływie 6 i 12 tygodni trwania interwencji dietetycznej,
− ewidencjonowania zjedzonych posiłków w Aplikacji oraz zamieszczania ich zdjęć po
kliknięciu w ikonę aparatu w zakładce „Dieta”,
− codziennego zaznaczania swoich objawów,
− wypełniania kwestionariusza spożycia co 2 tygodnie,
− wypełniania pozostałych elementu monitoringu co 6 tygodni,
− wykonania trzykrotnego pomiaru wybranych parametrów krwi oraz pomiarów
antropometrycznych przeprowadzonych przez specjalistę z firmy uPacjenta (reprezentującej
firmę House-Med Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą: ul. Płk.
Ryszarda Kuklińskiego 17A, Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000315649),
− uczestniczenia w konsultacjach lekarskich i dietetycznych po otrzymaniu wyników od firmy
uPacjenta,
− kontaktu z dietetykiem Hashiony za pośrednictwem chatu w Aplikacji.

V. Obowiązki Hashiona
W trakcie trwania Badania Hashiona zobowiązana jest do:
− przeprowadzenia z Uczestnikiem Badania 3 konsultacji z lekarzem internistą,
− przeprowadzenia z Uczestnikiem Badania 3 konsultacji z dietetykiem klinicznym,
− codziennego wsparcia Uczestników Badania w pośrednictwem chatu z dietetykiem w
Aplikacji
− dostarczenia kodów promocyjnych Uczestnikom Badania zwalniających ich z opłat
subskrypcyjnych za Aplikację,
− obsługę i utrzymanie Aplikacji w dobrym stanie technicznym, naprawianie bieżących
błędów i usterek zgłaszanych przez Uczestników,
− wsparcie w kontakcie z firmą uPacjenta

VI. Oczekiwane korzyści z Badania
Celem prowadzonego Badania jest poprawa samopoczucia pacjentek, redukcję objawów
związanych z niedoczynnością tarczycy i chorobą Hashimoto oraz poprawa jakości życia.

VII. Zastrzeżenie
Hashiona Research sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestniczek z badania w
przypadku skrajnego nieprzestrzegania obowiązków zapisanych w punkcie IV. niniejszego dokumentu,
a w szczególności w przypadku 3 krotnego upomnienia ze strony przedstawiciela firmy o
niewypełnieniu obowiązków, m. in. nieprzestrzeganiu codziennego monitoringu, niezałączaniu zdjęć
posiłków, itp.