Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Hashiona

§ 1 Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem www.hashiona.com. 1.2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.hashiona.com(zwany dalej: Sklep internetowy Hashiona, jest prowadzony przez Hashiona sp. z o.o., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Okregowy w Lublinie, IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000858229, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 7123406625 oraz numer statystyczny REGON: 386935361, (zwaną dalej „Hashiona”). 1.3. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą: 1) adres pocztowy: Hashiona sp. z o.o. pl.Solny 14 lok.3 50-062 Wroclaw 2) numer telefonu i/lub faksu: tel.: 888 528 111 3) adres poczty elektronicznej: kontakt@hashiona.com 1.4. Regulamin sklepu internetowego Hashiona umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej www.hashiona.com w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Klientom przed zawarciem umowy.

§ 2 Definicje

Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają: 2.1. Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, 2.2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – jest nią osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 2.3. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, 2.4. Usługodawca/Sprzedawca – Hashiona sp. z o.o. pl.Solny 14 lok.3 50-062 Wroclaw REGON: 386935361, NIP: 7123406625 KRS 0000858229 Numer VAT PL 7123406625 2.5. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.hashiona.com przez Hashiona sp. z o.o. 2.6. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U.2020.1740), 2.7. Towary oraz Usługi – wszelkie usługi świadczone oraz towary będące przedmiotem umowy sprzedaży między sprzedawcą a kupującym, 2.8. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.344), 2.9. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi elektronicznej, w tym również Konsumenta, Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oraz Przedsiębiorcę, 2.10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Towarów lub Usług w ramach umorzy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego. 2.11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287).

§ 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego

3.1. Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep towarów i usług są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone. 3.2. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu Sklep Hashiona, jak również opisy towarów i usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego. 3.3.Sprzedawca używa w Sklepie internetowym Sklep Hashiona kodów rabatowych upoważniających do zakupów towarów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną. 3.4. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym Sklep Hashiona konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu. 3.5. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym Sklep Hashiona konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd. 3.6. Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również urządzeniach mobilnych. 3.7. Strona Sklepu internetowego Sklep Hashiona posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji. § 4 Warunki zawierania umowy sprzedaży 4.1. Zamówienia w sklepie internetowym Sklep Hashiona można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu. 4.2. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego. 4.3. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienie odbywa się poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą. 4.4. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie stosownej informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia, o którym mowa w §4 pkt. 4.2. 4.5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym Sklep Hashiona jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

§ 5 Sposób płatności i termin płatności

5.1. W sklepie Sklep Hashiona istnieje możliwość płatności w jeden z następujących sposobów: – przelew na konto bankowe Sprzedawcy, – płatność za pobraniem, – płatność gotówką przy odbiorze osobistym. – za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych. 5.2. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sklepu Sklep Hashiona zamówienie jest przekazywane do realizacji. 5.3. Sklep internetowy Szczegółowe informacje o podmiotach realizujących przedmiotową usługę dostępne są na stronie www.hashiona.com 5.4. Sklep internetowy Sklep Hashiona umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem następujących zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych takich jak: -Platnosci24.pl -Stripe -Przelewy24 – platnosc karta – transfer zwykly 5.5.Klient jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej wymienionych sposobów w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. .

§ 6 Dostawa

6.1. Zamówione produkty i uslugi są produktami i uslugami elektornicznymi wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wysylka odbywa sie na adres email wskazany przez Kupujacego lub za posrednictwem wideokonferencji w przypadku uslugi porady dietetycznej. 6.2. Sprzedajacy zastrzega sobie skontaktowanie sie z Kupujacym w ciagu 48h od dokonania platnosci celem ustalenia terminu uslugi porady dietetycznej oraz wysalnia produktow elektrinicznym na adres e-mailowy.

§ 7 Odstąpienie do umowy

§ 7 Odstąpienie od umowy 7.1. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny. Wyjątkiem są produkty i usługi elektroniczne, które zostały dostarczone natychmiast po zakupie i uruchomieniu przez Kupującego. W przypadku tych produktów i usług, prawo do odstąpienia od umowy jest wyłączone, o czym Kupujący zostaje poinformowany przed finalizacją zakupu. 7.2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Kupujący powinien poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać wysłane pocztą na adres: Hashiona sp. z o.o. pl.Solny 14 lok.3 50-062 Wroclaw; może to także zrobić drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres mailowy sprzedawcy kontakt@hashiona.com. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie, o którym mowa w §7 pkt. 7.1 nie wywołuje skutków prawnych. 7.3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mozna znalezc jako załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. \ Ta modyfikacja wyraźnie informuje Kupujących o braku możliwości odstąpienia od umowy w przypadku produktów i usług elektronicznych dostarczanych natychmiast po zakupie, co jest zgodne z przepisami dotyczącymi umów zawieranych na odległość.

§ §8 Reklamacje

8.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, z tytułu niezgodności Produktu z Umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz poniższymi postanowieniami Regulaminu. 8.2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć produkt bez wad. 8.3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie na adres Hashiona sp. z o.o. pl.Solny 14 lok.3 50-062 Wroclaw lub poprzez e-mail na adres kontakt@hashiona.com. W zgłoszeniu zaleca się wskazać wadę, jaką zdaniem Klienta towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, datę wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności towaru z umową zgodnie z art. 560 i nast. Kodeksu cywilnego oraz podanie danych kontaktowych. Powyższe wymogi mają charakter zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność reklamacji. 8.4. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. 8.5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 8.5.1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; 8.5.2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; 8.5.3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 8.6. Klient będący Konsumentem posiada w szczególności (lecz nie wyłącznie) następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 8.6.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1356). 8.6.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o pozasądowe rozwiązanie sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. 8.6.3. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

§9 Zasady publikowania opinii

9.1. Każdy kupujący/klient może publikować opinie o towarze/usłudze w odpowiednim miejscu na stronie internetowej Sklepu. Opinia powinna być napisana językiem polskim z zachowaniem zasad poprawniej polszczyzny. 9.2. Opinie są subiektywnymi wypowiedziami Klientów. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść. 9.3. Kupujący/klient oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Ponosi on pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w Sklepie Internetowym Sklep Hashiona. 9.4. Nadesłana opinia podlega weryfikacji przez sprzedawcę pod względem sprawdzenia czy opinia ta nie zawiera treści o charakterze zakazanym tj. w szczególności gdy opinia narusza obowiązujące przepisy, zawiera treści zakazane, reklamowe, dane osobowe, narusza prawa autorskie itd.

§ 10 Dane osobowe

10.1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca 10.2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności sklepu internetowego Sklep Hashiona, dostępnego na stronie www.hashiona.com.

§ 11 Postanowienia końcowe

11.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian wniniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni. 11.2. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. 11.3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony sklepu Hashiona zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym. 11.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta. 11.5. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.hashiona.com 11.6. Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim. 11.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6.03.2022.

Załącznik nr 1 do Regulaminu. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY [formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]

Adresat: Hashiona sp. z o.o. pl.Solny 14 lok.3 50-062 Wroclaw

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*). Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) Imię i nazwisko konsumenta (-ów) Adres konsumenta (-ów) Podpis konsumenta (-ów) [tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej]

Data (*) niepotrzebne skreślić