Polityka prywatności

Polityka Prywatności aplikacji mobilnej Hashiona

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób
zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do
realizacji usług świadczonych za pośrednictwem aplikacji mobilnej (zwanej dalej
„Aplikacją”) przez spółkę Hashiona Sp. z o.o.
2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administratorem danych osobowych jest
spółka Hashiona Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, ul.Plac Solny 14/3, 50-062
Wrocław, NIP 7123406625 wpisaną do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem
KRS 0000858229 (zwana dalej „Administratorem”).
3. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych za
pośrednictwem Aplikacji.
4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udostępnianie przez niego danych
osobowych jest dobrowolne. Udostępnianie Administratorowi danych osobowych
przez Użytkownika nastąpi po zaakceptowaniu Regulaminu Aplikacji podczas
rejestracji w Aplikacji.
5. Dane osobowe, udostępniane przez Użytkownika, mogą być wykorzystywane przez
Administratora do wysyłania Użytkownikowi informacji handlowych o nowościach i
ofertach Administratora, wyłącznie w sytuacji gdy Użytkownik wyraził zgodę na
otrzymywanie tego typu informacji.
6. Niniejszym Użytkownik akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności
i w Regulaminie.

§ 2 Dane zbierane automatycznie

1. Administrator nie zbiera bez zgody Użytkownika danych osobowych, a wyłącznie
dane nie posiadające takiego przymiotu, w szczególności dane demograficzne i dane
dotyczące użytkowania Aplikacji. Zbieranie danych opisanych w zdaniu poprzednim
odbywa się automatycznie (zwane dalej „dane zbierane automatycznie”).
2. Dane zbierane automatycznie nie umożliwiają jednoznacznej identyfikacji
Użytkownika.
3. Dane zbierane automatycznie mogą służyć Administratorowi do poprawy jakości
świadczonych usług, w szczególności w przypadku wystąpienia błędu Aplikacji.
W sytuacji opisanej powyżej, dane zbierane automatycznie będą dotyczyły błędu
Aplikacji, w tym stanu urządzenia mobilnego. Użytkownika w chwili wystąpienia
błędu, identyfikacji urządzenia mobilnego Użytkownika, fizycznej lokalizacji
urządzenia mobilnego Użytkownika w chwili wystąpienia błędu.
4. Nie ma możliwości zmiany bądź usunięcia danych zbieranych automatycznie.

§ 3 Dane zbierane w celu nawiązania kontaktu

1. W przypadkach kontaktowania się Użytkownika z Administratorem, określonych w
Regulaminie, Administrator będzie wymagał podania przez Użytkownika: imienia,
nazwiska oraz adresu e-mail, (zwane dalej: „dane zbierane w celu nawiązania
kontaktu”).
2. Podanie przez Użytkownika danych zbieranych w celu nawiązania kontaktu jest
dobrowolne, jednakże stanowić będzie wyłączną podstawę nawiązania kontaktu
zwrotnego Administratora z Użytkownikiem oraz umożliwi Administratorowi
weryfikację Użytkownika.
3. Dane zbierane w celu nawiązania kontaktu będą wykorzystywane wyłącznie w celu
umożliwienia poprawnej, pełnej i sprawnej komunikacji pomiędzy Administratorem a
Użytkownikiem.

§ 4 Zbieranie danych osobowych

1. W trakcie rejestracji w Aplikacji i korzystania z Aplikacji, Administrator może
domagać się podania przez Użytkownika danych osobowych, w celu realizacji usług
świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Aplikacji.
2. Dane osobowe Użytkownika zbierane w sposób określony w ust. 1 powyżej obejmują
m.in.: nazwisko, imię, adres e-mail, numer telefonu, kraj zamieszkania, informacje o
koncie (nazwa Użytkownika, hasło, indywidualne ID Użytkownika), płeć, data
urodzenia, obrazy, zdjęcia, filmy, dane o cechach fizycznych (waga, wzrost, wymiary
ciała), dane o aktywności fizycznej (wykonywanie treningu).

§ 5 Przetwarzanie danych osobowych

1. Zebrane dane osobowe Użytkownika będą wykorzystywane przez Administratora
celem dostarczenia wybranej przez Użytkownika usługi.
2. Dane osobowe o aktywności fizycznej i lokalizacji Użytkownika, mogą być używane
przez Administratora w celu dokonania obliczeń związanych z innymi informacjami
o aktywności np. utrata wagi. Informacje wskazane w zdaniu poprzednim będą
udostępniane Użytkownikowi w Aplikacji.

§ 6 Prawa i obowiązki Administratora

1. Administrator zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Użytkownika
z zachowaniem wymogów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.
2. Administrator gwarantuje zapewnienie odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych
osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym
osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie
obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich
uszkodzeniu lub zniszczeniu.
3. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to
konieczne do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem
Aplikacji.
4. Administrator ma prawo udostępniania danych osobowych Użytkownika: spółkom
zależnym; stronom trzecim w przypadku sprzedaży im całości lub części swoich
udziałów, lub w przypadku fuzji Administratora ze strona trzecią, lub nabycia
udziałów w Spółce Administratora przez stronę trzecią; innym podmiotom trzecim,
które zaakceptowały Politykę Prywatności, o ile Administrator zawarł z nim umowę
konieczną do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem
Aplikacji; właściwym organom, które zgłoszą konieczność udostępnienia danych
osobowych w oparciu o odpowiednie podstawy powszechnie obowiązującego prawa.

§ 7 Prawa i obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych za pośrednictwem
Aplikacji.
2. Użytkownik może w każdej chwili dokonać modyfikacji, zmiany, uzupełnienia lub
usunięcia udostępnionych danych osobowych, za pośrednictwem narzędzi
dostępnych w Aplikacji.
3. W przypadku trwałego usunięcia przez Użytkownika danych osobowych,
koniecznych do realizacji przez Administratora usług świadczonych za
pośrednictwem Aplikacji, Użytkownik utraci możliwość korzystania z tych usług.
4. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, o
czym poinformuje Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji. Jeżeli Użytkownik nie
wyrazi zgody na wprowadzone zmiany, zobowiązany jest trwale usunąć Aplikację ze
swojego urządzenia mobilnego.