POLITYKA PRYWATNOŚCI RODO

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r.,
Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, iż:

I. Administrator danych osobowych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych spółka Hashiona Research sp. z o.o. z siedzibą we
Wrocławiu, ul. Plac Solny 14/3, 50-062 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000976386.

II. Kontakt z Administratorem
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować, w następujący
sposób:
1) pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@hashiona.com,
2) pisemnie na adres siedziby Administratora.

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
1) wyrażonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) w zw. z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, w celu wzięcia udziału
w badaniu nad wpływem wpływem spersonalizowanego wzorca żywieniowego opartego na
autorskim modelu żywienia Hashiony na postępy w niefarmakologicznym leczeniu choroby
Hashimoto, występowalność jej objawów i poprawę jakości życia, dalej „Badanie”;
2) prawnie uzasadnionego interesu Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) i art 9 ust 2 lit f RODO,
który jest rozumianym.in. jako dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń.

IV. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez czas trwania Badania, a po tym czasie, do
chwili przedawnienia roszczeń.

V. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:
1) upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy Administratora,
2) podmioty przetwarzające dane na zlecenie i w imieniu Administratora danych, na podstawie zawartej
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie
usług np. usług teleinformatycznych tj. m.in.: hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów
informatycznych, ewentualnie usług prawnych lub doradczych w zakresie ochrony danych
osobowych,
3) podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

VI. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do poza Europejski Obszar Gospodarczy.

VII. Prawa związane z przetwarzaniem danych
Przysługuje Pani/Panu jako osobie, której dane dotyczą, prawo dostępu do w/w danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych.

Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym
momencie. Cofnięcie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie mieć
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody
dokonanej przed jej cofnięciem.

VIII. Obowiązek podania danych i konsekwencja niepodania danych
Podanie danych jest dobrowolne jest niezbędne dla umożliwienia Pani/Panu udziału w Badaniu.
Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Badaniu.