Zapytanie ofertowe nr 2/2022

Warszawa, 01/12/2022

 

„Zapytanie ofertowe nr 2/2022
Pragniemy poinformować, że zakończyliśmy już przetarg.
W przetargu zdecydowaliśmy się na ofertę HosueMed.”

 

 

Warszawa, 22/11/2022

 

Zapytanie ofertowe nr 2/2022

Dotyczące pozyskania wykonawcy prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu Hashiona sp. z o.o., ubiegającego się do dofinansowanie w programie NUTRITECH

 

 1. Informacje o Zamawiającym

Zamawiającym jest Hashiona sp. z o. o.; adres: ul. Pl. Solny 14/3, 50-062 Wrocław, NIP 7123406625

Osoba do kontaktu: Eva Galant

adres e-mail: kontakt@hashiona.com

 

 1. Informacje o projekcie

Zamawiający realizuje/planuje realizować projekt w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu programu (I konkurs).

 

 1. Zastosowany tryb udzielenia zamówienia: 

Do niniejszego postępowania mają zastosowanie: 

 1. Umowa o dofinansowanie – Wzór umowy o dofinansowanie – jednopodmiotowej (aktualizacja z dnia 11.07.2022). 
 2. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo  Zamówień Publicznych.
 3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu składania ofert, zmianę zapytania ofertowego bez podania przyczyny, unieważnienie postępowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny. 
 9. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie w stosunku do Zamawiającego. 

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

Kod CPV: 

85140000-2 – Różne usługi w dziedzinie zdrowia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja przez wykonawcę zleceniaja polegającego na: 

Wykonaniu badań krwi i pomiarów antropometrycznych u pacjentów. 

 

Zadaniem wyłonionego w przetargu wykonawcy, będzie skierowanie wykwalifikowanego personelu medycznego do domu lub pod wskazany adres uczestniczek zakwalifikowanych do grupy badawczej, w liczbie min. 100  – max. 150 osób, w celu wykonania podstawowych badań krwi oraz wskazanych badań antropometrycznych, opracowanie ich wyników oraz ich udostępnienie zamawiającemu. Badania powinny zawierać pobranie krwi oraz pomiary antropometryczne – masę ciała, wzrost, obwód pasa i obwód talii oraz analizę składu ciała. Do przeprowadzenia analizy składu ciała wykorzystana zostać powinna elektroniczna waga, która posiada funkcję analizy składu ciała w tym m.in. pomiar tkanki tłuszczowej. 

Badania krwi będą zawierały pakiet: 

 • TSH
 • fT3
 • fT4
 • a-TPO
 • a-TG
 • WItamina D (metabolit OH25)
 • Glukoza
 • Lipidogram
 • Kwas moczowy
 • ALT
 • Kwas foliowy
 • SHGB
 • Testosteron wolny 

 

Badania będą wykonywane trzy razy podczas trwania projektu dla każdego zakwalifikowanego pacjenta tj. w tygodniu 0, 6 oraz 12 badania. Rekrutacja do badania będzie prowadzona pod kątem największych miast w Polsce i ich obrzeżach: Kraków, Warszawa, Wrocław, Poznań, Katowice, Rzeszów, Łódź, Gdańsk, Gdynia Sopot (czyli Trójmiasto), Szczecin, Białystok, Olsztyn i Lublin. W związku z tym oferent powinien posiadać odpowiednie zasoby i gotowość do realizacji badań we wszystkich ww. lokalizacjach

Firma musi posiadać stosowne zezwolenia i licencje na wykonywanie badań krwi przez własny wykwalifikowany personel, a także dostarczyć wyniki w/w badań krwi pacjentów w formie zbiorczej (xls), a także w formie indywidualnej (pdf).

Terminy mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie.

 

Minimalne wymogi techniczne dla przedmiotu zamówienia, które musi spełnić oferent

 

 1. Wykorzystanie w procesie poboru próbek urządzeń typu coolbox z wkładami do transportu materiału biologicznego, zapewniających właściwe warunki do transportu 
 2. Wszystkie materiały do realizacji pobrania systemem próżniowym muszą być wyłącznie jednorazowego użytku. Proces realizacji usługi pobrania materiału biologicznego do badań laboratoryjnych realizowany jest zgodnie z zasadami aseptyki i antyseptyki
 3. Dopuszczalne jest jedynie zastosowanie próżniowego systemu pobierania krwi
 4. Wykonawca, podczas realizacji zamówienia musi dysponować:
 • wewnętrznym systemem IT lub aplikacją do umawiania wizyt i przekazywania danych do specjalistów zabezpieczonych ścieżkami informatycznymi
 • zabezpieczeniami w szczególności w obszarze IT oraz organizacji pracy w zakresie gromadzenia oraz przechowywania danych pacjentek przed nieuprawnionym dostępem
 • siecią mobilnych specjalistów wykonujących badania krwi oraz pomiary fizykalne na terenie miast: Kraków, Warszawa, Poznań, Katowice, Rzeszów, Łódź, Gdynia, Gdańsk, Sopot, Szczecin Białystok, Olsztyn, Lublin
 • niezbędnym sprzętem medycznym do wykonania badań krwi oraz pomiarów ciała pacjentek tj.: wzrost, waga wraz z pomiarem składu ciała, obwód talii i obwód bioder
 1. Specjalistę definiujemy jako osobę z licencją na wykonywanie zawodu, np. pielęgniarka, położna, ratownik medyczny.

 

Minimalne wymogi w zakresie sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w obszarze kontaktu z pacjentem

 

 1. Minimalne wymogi w zakresie organizacji zleconych badań:
 1. termin i godzina wizyty będą umawiane z pacjentami przez wykonawcę
 2. pacjent musi otrzymać min. jednokrotne potwierdzenie umówienia wizyty z terminem i godziną drogą telefoniczną lub SMSem
 3. specjalista każdorazowo po pobraniu krwi pozostawi w domu pacjenta bloczek z instrukcją jak odebrać wyniki online z naklejonym na niej kodem zlecenia. Nie dopuszcza się pozostawienia kodu w innej formie niż przeznaczony do tego bloczek
 4. specjalista pobierze materiał od pacjenta zgodnie ze standardami pracy i procedurami spełniającymi wymagania państwowe

 

 1. Minimalne wymogi w zakresie sposobu prowadzenia badań:

2.1. Wszyscy specjaliści odpowiedzialni za wykonanie badań u pacjenta muszą :

 1. spełniać wymagania kwalifikacyjne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wykazu zabiegów i czynności polegających na pobraniu od pacjenta materiału do badań laboratoryjnych
 2. ponadto realizacja zamówienia musi być zgodna z poniższymi aktami prawnymi:
 • Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (jeśli dotyczy)
 • Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego (jeśli dotyczy)

 

2.2. Wszyscy specjaliści odpowiedzialni za wykonanie badań muszą posiadać podczas wykonywania badania odpowiednie oznakowanie tj.

 1. identyfikator imienny
 2. fartuch medyczny lub inne okrycie ochronne

2.3. Zamawiający wymaga aby każdy ze specjalistów odpowiedzialnych za pobieranie krwi posiadał kwalifikacje i umiejętności do pobrania krwi:

 • w dołach łokciowych obu rąk (żyła promieniowa, odłokciowa, pośrodkowa łokciowa)
 • na przedramieniu (żyła odpromieniowa)
 • na grzbiecie obu dłoni (żyły grzbietowe dłoni)

 

 2.4. Każdy specjalista realizujący pobieranie krwi u pacjenta musi posiadać ze sobą podczas wizyt odpowiednią ilość:

 • zestawów do próżniowego pobierania krwi
 • stazy
 • środka do dezynfekcji skóry
 • jednorazowych rękawiczek (przy każdym kolejnym  pacjencie specjalista musi stosować nową parę jednorazowych rękawiczek)
 • jałowych gazików
 • przylepców
 • oraz wyposażenie niezbędne do dokonania precyzyjnych pomiarów fizykalnych: wzrost, waga wraz pomiarem masy ciała, obwód talii i obwód bioder

 

2.5. Po pobraniu zaplanowanych na dany dzień próbek krwi specjalista jest zobowiązany dostarczyć pobrany materiał wraz z uzupełnioną listą zbiorczą i innymi dokumentami (np. zlecenia lub zgody) do współpracującego z wykonawcą Punktu Pobrań lub laboratorium, zgodnie z procedurą transportowania materiału biologicznego stosowaną w prowadzonej w tym zakresie działalności

 

2.6. Po realizacji badań wykonanych w danym dniu wykonawca jest zobowiązany do przygotowania elektronicznego zestawienia danych, w formie ustalonej z zamawiającym, zabezpieczonego przed nieuprawnionym dostępem, zawierającego dane z pomiarów fizykalnych pacjentek w tym również ich dane osobowe. Zestawienie danych jest przekazywane maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych po dniu w którym wykonane zostaną pomiary. Wyniki badań krwi każdej pacjentki przekazywane będą w formie elektronicznej do zamawiającego nie później niż do końca drugiego dnia roboczego następującego po uzyskania tychże wyników z laboratorium. Sposób przekazania ww. wyników badań, gwarantujący ochronę przed nieuprawnionym dostępem do danych wrażliwych, zamawiający ustali z wybranym wykonawcą zamówienia przed podpisaniem umowy na świadczenie usługi.

Rozdział 3. Termin i miejsce wykonania zamówienia

 

 1. Szacunkowy termin realizacji zamówienia: 01.09.2023 – 31.05.2024
 2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z harmonogramem prac, który może być w tym zakresie aktualizowany przez zamawiającego. Łączny okres zaangażowania w projekcie nie będzie przekraczał okresu trwania projektu i każdorazowo będzie wynikać z zasadności jego dalszej realizacji. W sytuacji zakończenia realizacji projektu przed terminem zamawiający poinformuje wykonawcę o konieczności rozwiązania umowy wynikającej z niniejszego zapytania.  
 3. Odbiór prac następuje na podstawie miesięcznego raportu. Zakres raportu zostanie szczegółowo opracowany z wybranym wykonawcą. Zamawiający przekaże raport elektronicznie najpóźniej do 5 dnia każdego zakończonego miesiąca. Za przyjęcie raportu uważa się brak odpowiedzi ze strony zamawiającego w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Po upływie tego okresu wykonawca wystawi comiesięczny rachunek za przeprowadzone prace. 
 4. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: miejsce zamieszkania pacjenta, miejsce pracy pacjenta, siedziba firmy lub inne miejsce uzgodnione z pacjentem.

Rozdział 4. Opis sposobu przygotowania oferty

 

 

 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim
 2. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy. W przypadku podpisu składanego przez osobę, której prawo do reprezentacji podmiotu nie wynika z dokumentów rejestrowych do oferty należy załączyć skan podpisanego pełnomocnictwa dla takiej osoby, dającego przedmiotowe uprawnienie. 
 3. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w ramach niniejszego postępowania.
 4. Proponowaną cenę należy przedstawić w Formularzu Ofertowym. 
 5. Cena oferty musi zostać przedstawiona jako cena netto.
 6. W przypadku podania wartości przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczanie na PLN dokonane zostanie według kursu sprzedaży NBP z dnia poprzedzającego otwarcie ofert.
 7. Cenę oferty należy podać w jednostkach pieniężnych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 8. Cena oferty będzie wiążąca dla zawieranej umowy. 
 9. Podając cenę oferty należy uwzględnić wszystkie elementy związane z prawidłową i terminową realizację przedmiotu zamówienia. 
 10. Cena oferty stanowi wartość umowy i nie będzie podlegała zmianie w toku realizacji umowy. 

Rozdział 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób ich weryfikacji

Wykonawca przedmiotu zamówienia musi posiadać:

 1. uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, wymagane do wykonania niniejszego zamówienia
 2. sytuację ekonomicznej lub finansową pozwalającą na realizację niniejszego zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji przetargowej oraz umowie na wykonanie zamówienia
 3. zdolność techniczną i/lub zawodową do realizacji zamówienia

Warunek określony w pkt. a) i c) w odniesieniu do specjalistów wykonujących badania należy potwierdzić załączając do formularza oferty własny wykaz imion i nazwisk specjalistów wraz z opisem:  tytułu zawodowego, wykształcenia, numerów licencji/pozwoleń i innych danych potwierdzających możliwość dokonywania przez nich pobrań krwi w siedzibie lub poza siedzibą wykonawcy. Na wykazie należy wskazać min. 1 specjalistę dla każdej lokalizacji prowadzenia badań, wymienionej w opisie przedmiotu zamówienia. Spełnienie warunków określonych w pkt. b) i c) należy potwierdzić poprzez oświadczenie dołączone do składanej oferty (stanowiące załącznik do zapytania ofertowego)

 

Rozdział 6. Wykluczenie Wykonawcy

 

 1. W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Za wykonawcę powiązanego uznaje się podmiot: 
 1. powiązany lub będący jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z Beneficjent w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 2. będący podmiotem pozostającym z Beneficjent lub członkami ich organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi,
 3. będący podmiotem powiązanym lub podmiotem partnerskim w stosunku do Beneficjenta w rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014,
 4. będący podmiotem powiązanym osobowo z Beneficjentem w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
 1. W przypadku gdy badany wykonawca będzie powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z postępowania. 
 2. Wykluczeniu z postępowaniu podlegają oferty i wykonawcy nie spełniający warunków udziału w postępowaniu

 

Rozdział 7. Kryteria oceny ofert

 

 1. Zamawiający dokona oceny ofert o następujące kryteria: 

 

L.p. Kryterium  Waga 
1.  Cena netto 100%

 

Największą liczbę punktów w kryterium nr 1 otrzyma oferta z najniższą ceną brutto. Ocena pozostałych ofert będzie dokonywana według następującego wzoru: 

C1 = (Cn/Cb *100) * 100%

C1otrzymane punkty w ramach kryterium. 

Cn – cena brutto brutto oferty najtańszej. 

Cb – cena brutto brutto oferty badanej. 

Maksymalna ilość punktów możliwa do zdobycia w tym kryterium – 100 punktów. 

Kalkulacja punktów nastąpi z dokładnością dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem zaokrągleń matematycznych. 

Oferta z największą liczbę punktów zostanie wybrana. 

 

Rozdział 8. Miejsce oraz termin składania ofert

 

 1. Ofertę można złożyć drogą elektroniczną na adres: kontakt@hashiona.com
 2. Termin składania ofert do dnia: 29.11.2022 r. do końca dnia.  Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.11.2022 r. Zamawiający nie zakłada publicznego otwarcia ofert. 
 3. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu e-mail na adres elektroniczny Zamawiającego określony w powyższym ust. 1a lub termin wpływu oferty do Zamawiającego określony w powyższym ust. 1b oraz 1c. 
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 5. Wykonawca jest związany z ofertą przez okres 30 dni, bieg rozpoczyna się od daty upływu terminu składania ofert.
 6. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się następnego dnia po terminie upływu naboru ofert.
 7. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, o maksymalnie kolejne 30 dni.
 8. Przed upływem terminu składania ofert, Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Zmiana lub wycofanie oferty winna zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem „Zmiana oferty” lub „Wycofanie oferty” w tytule dokumentacji. 
 9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Zleceniobiorcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 
 10. Wszelkie zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia Zleceniobiorcy stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla Zleceniobiorcy. 

Rozdział 9. Złożenie oferty

 

 1. Oferta powinna zawierać wypełniony zgodnie z zapytaniem ofertowym Formularz Ofertowy zgodnie z Załącznikiem nr 1 wraz z załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego.

Rozdział 10. Wyniki postępowania

 

 1. Informacje o wynikach postępowania Zamawiający zamieści w na swojej stronie internetowej oraz przekaże każdemu Zleceniobiorcy, który złożył ofertę jak również podmiotom, do których skierowano zapytanie ofertowe.
 2. Z wybranym wykonawcą zamawiający zawrze umowę na warunkach przedstawionych przez zamawiającego, zgodnych z treścią zapytania ofertowego oraz złożonej oferty. 
 3. Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem o dacie i miejscu podpisania umowy, dopuszczalne jest również zawarcie umowy zdalnie lub elektronicznie.  
 4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

Rozdział 11. Warunki zmiany umowy

 

 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności opisanych poniżej: 
 • zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatność na rzecz wykonawcy – np. na skutek zawartej przez zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmian Wytycznych dotyczących realizacji projektu; 
 • zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia – po wyrażeniu zgody przez Instytucję Pośredniczącą NCBiR.
 • wystąpienie siły wyższej – jako „siły wyższe” uznaje się klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron („siła wyższa” to zdarzenie (a) zewnętrzne; (b) niemożliwe lub prawie niemożliwe do przewidzenia; (c) którego skutkom nie można zapobiec.
 • konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji – w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia. 
 • w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla zamawiającego – np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia, ważną zmianę zakresu projektu. 
 1. Zmiany postanowień zawartej umowy dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności, podpisanego przez obie strony. 

 

Rozdział 12. Ochrona danych osobowych (RODO)

 

Obowiązek informacyjny po stronie zamawiającego dotyczący danych osobowych wykonawców, danych osób trzecich (pozyskanych przez wykonawców i przekazanych zamawiającemu.)

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 
 1. Administratorem danych osobowych jest: Hashiona sp. z o. o.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem prowadzonym w trybie zasady konkurencyjności.
 3. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o: Umowę o dofinansowanie, Wytyczne w zakresie Kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.
 4. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Umową o dofinansowanie, przez okres 10 lat
 5. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
 6. W odniesieniu do pozyskanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
 7. Osoba fizyczna posiada:
 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą;
 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej; lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej. lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lun państwa członkowskiego),
 3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO
 1. osobie fizycznej nie przysługuje:
 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Rozdział 13. Spis załączników

 

Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są: 

 1. Załącznik nr 1 – Formularz Oferty wraz z załącznikami. 
 2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych. 
 3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

 

Załącznik Nr 1

 

FORMULARZ OFERTOWY

do zapytania ofertowego nr 2/2022

 

Nazwa Wykonawcy:

____________________________

Adres siedziby / do korespondencji

____________________________

Nr tel. ____________________________, adres e-mail ____________________________


Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wybór wykonawcy prac B+R zgodnie z zakresem wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia, w ramach projektu Hashiona sp. z o.o., ubiegającego się do dofinansowanie w programie NUTRITECH, oferuję realizację wykonania przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym na warunkach i zasadach w nim określonych po cenie:

____________________________  netto

 

 1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w niej zawarte.
 1. Oświadczam, że uważam się za związany/a niniejszą ofertą przez czas wskazany w zapytaniu ofertowym.
 2. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty usługi będącej przedmiotem zamówienia oraz uwzględnione wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją zamówienia.
 3. W przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuje się do zawarcia pisemnej umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 4. Oświadczam, że zaoferowana usługa określona w przedmiocie zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

                                                                                                                                                                                                                                 Miejsce i data                                                                                                                                                     podpis Wykonawcy

 

Załącznik Nr 2

 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH

do zapytania ofertowego nr 2/2022

 

Nazwa Wykonawcy …………………….……………………………………………………………….,

……………………………………………………………………………………………………….………….,

Adres siedziby/ do korespondencji …………………………………………………………………………………………….,

………………………………………………………………………………………………….……….……….,

Nr tel. – ………………………………………………………., adres e-mail – ……………………………………………………….,

 

Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wybór wykonawcy zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym nr 2/2022, w ramach projektu Hashiona sp. z o.o. ubiegającego się o dofinansowanie w programie NUTRITECH (I konkurs), oświadczam, że nie jestem powiązany/a z zamawiającym osobowo lub kapitałowo

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą. W szczególności za wykonawcę powiązanego uznaje się podmiot: 

1) powiązany lub będący jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z Beneficjent w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

2) będący podmiotem pozostającym z Beneficjent lub członkami ich organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi;

3) będący podmiotem powiązanym lub podmiotem partnerskim w stosunku do Beneficjenta w rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014;

4) będący podmiotem powiązanym osobowo z Beneficjentem w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

 

                                                                                                                                                                                                              

           Miejsce i data                                                                                                                                                   podpis Zleceniobiorcy

 

Załącznik Nr 3

 

 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

do zapytania ofertowego nr 2/2022

 

Nazwa wykonawcy …………………….……………………………………………………………….,

……………………………………………………………………………………………………….………….,

Adres siedziby/ do korespondencji …………………………………………………………………………………………….,

………………………………………………………………………………………………….……….……….,

Nr tel. – ………………………………………………………., adres e-mail – ……………………………………………………….,

 

Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wybór  wykonawcy zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym nr 2/2022, w ramach projektu Hashiona sp. z o.o. ubiegającego się o dofinansowanie w programie NUTRITECH (I konkurs), oświadczam, że:

 

Spełniamy wszystkie warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

 1. posiadania uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, wymaganych do wykonania niniejszego zamówienia
 2. posiadania sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizację niniejszego zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji przetargowej oraz umowie na wykonanie zamówienia
 3. posiadania zdolności technicznych i/lub zawodowych niezbędnych do realizacji zamówienia

 

                                                                                                                                                                                                          

           Miejsce i data                                                                                                                                                   podpis Zleceniobiorcy