ZGODA AUTORA NA WYKORZYSTANIE ZDJĘĆ

Udzielam firmie Hashiona Research sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Plac Solny
14/3, 50-062, wpisanemu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000976386
nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania wykonanych przeze
mnie zdjęć posiłków przygotowanych przeze mnie według systemu Hashiony, bez
konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie,
obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w
celu zgodnym z prowadzoną przez pracowników Hashiona Research sp. z o.o.
Oświadczam, że jestem pełnoletni/a i nieograniczony/a w zdolności do czynności prawnych
oraz że zapoznałem się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem.