ZGODA UCZESTNIKA BADANIA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę Hashiona Research Sp. z o.o. z siedzibą we
Wrocławiu, przy ul. Plac Solny 14/3, 50-062, wpisanemu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
KRS 0000976386 moich danych osobowych, w tym danych dotyczących zdrowia, w celu wzięcia
udziału w badaniu nad wpływem spersonalizowanego wzorca żywieniowego opartego na autorskim
modelu żywienia Hashiony na postępy w niefarmakologicznym leczeniu choroby Hashimoto,
występowalność jej objawów i poprawę jakości życia, dalej „Badanie”.
Ponadto oświadczam, iż zostałam poinformowana o możliwości wycofania udzielonej zgody w
każdym momencie oraz o tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Jestem świadoma, że wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Badaniu.
Przez podpisanie tego dokumentu potwierdzam również, że zapoznałam się z załączoną Klauzulą
Informacyjną dla Uczestnika Badania dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych.